Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θεσπίστηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και διοργανώνεται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εξετάσεις του ΚΠΓ αφορούν τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά.

Οι εξετάσεις, ανεξαρτήτως γλώσσας, διέπονται από ένα ενιαίο πλαίσιο προγράμματος που αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο του ΚΠΓ. Αυτό το πλαίσιο:

  • Περιγράφει τις μορφές γλωσσικής και πολιτισμικής γνώσης που ελέγχουν οι εξετάσεις.
  • Προσδιορίζει τι αναμένεται να μπορεί να κάνει ο χρήστης μιας γλώσσας προκειμένου να επιτύχει σε κάθε ένα από τα επίπεδα της εξέτασης.

Τα επίπεδα λοιπόν της εξέτασης όπως αυτά καθορίζονται από το ενιαίο πλαίσιο προγράμματος είναι έξι (6). Ξεκινώντας από το χαμηλότερο αυτά είναι τα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2.

Η εξέταση διεξάγεται σε τέσσερις ενότητες, όπως συνοπτικά παρουσιάζεται και στον πίνακα που ακολουθεί:

Οι οδηγίες δίνονται στην εξεταζόμενη γλώσσα αλλά, όπου κρίνεται απαραίτητο, δίνονται και στα ελληνικά.


Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική γλώσσα

ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION

ΣΤΑΔΙΟ 1
Γραπτή εξέταση

    

Ελεγχόμενη χρήση Αριθμός
ερωτημάτων
Ποσοστό
βαθμολογίας
Χρονική
διάρκεια
Έκταση κειμένων
Ενότητα Ι
READING COMPREHENSION AND LANGUAGE
AWARENESS TEST
  • Κατανόηση γραπτού λόγου
  • Γλωσσική συνειδητότητα
75 25% 90΄ 1.500-2.000 λέξεις
Ενότητα ΙΙ
FREE WRITING PRODUCTION AND MEDIATION
TEST
  • Παραγωγή γραπτού λόγου
  • Διαμεσολάβηση
2-3 30% 90΄ 230-300 λέξεις

Ενότητα ΙΙΙ
LISTENING COMPREHENSION TEST

  • Κατανόηση προφορικού λόγου
25 25% 15΄-20΄  500-800 λέξεις

 

ΣΤΑΔΙΟ 2
Προφορική εξέταση

    

Ελεγχόμενη χρήση Αριθμός
ερωτημάτων
Ποσοστό
βαθμολογίας
Χρονική
διάρκεια
Έκταση κειμένων
Ενότητα ΙV
SPEAKING PRODUCTION AND MEDIATION TEST
  • Παραγωγή προφορικού λόγου
  • Διάλογος
  • Διαμεσολάβηση
Απροσδιόριστος 20% 15΄- 20΄ Απροσδιόριστη

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Axon Χαλανδρίου και του Axon Αμαρουσίου είναι:

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΕΣ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ανά εβδομάδα
ΩΡΕΣ
TESTING
TIMH
ΚΠΓ (αρχάριοι) 3 μήνες 4 ώρες 1 ώρα 400,00 €
ΚΠΓ (προχωρημένοι) 2 μήνες 3 ώρες 1 ώρα 290,00 €

 

Σχετικά link
www.kpg.minedu.gov.gr